Huishoudelijk reglement en Statuten

Stichting mr Anton Doeve Foundation

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 1 januari 2017


Reglement:


Artikel 1. Begripsbepaling

de stichting: de Stichting mr Anton Doeve Foundation, gevestigd te Den Haag ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

de statuten: de statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op 21 december 2016 bij notaris mr Michaël John José Lentze te Den Haag;

het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 5 van de Statuten;

de Commissies: de Commissies van de stichting als bedoeld in artikel 11 van de Statuten;

de Raad van Advies: de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 12 van de Statuten;

Directeur: de Directeur van de stichting als bedoeld in artikel 13 van de Statuten;

inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensteen en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd;

projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.


Artikel 2. Beleid:

Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan: Dit beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat deze in de jaarvergadering is goedgekeurd. Het beleidsplan bevat (dan wel: wordt aangevuld met) een jaarplan en een jaarbegroting.


Artikel 3. Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden

Het bestuur:

Bestuurt en vertegenwoordigt de stichting; Neemt bestuursbesluiten (zie de paragraaf ‘Bestuursbesluiten’ in dit huishoudelijk reglement); Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit ten minste één bestuurslid en in de groep kunnen ook niet-bestuursleden plaatsnemen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester en decharge op een bestuursvergadering; Beslist in ad hoc situaties individueel over uitgaven tot 100 euro; Handelt binnen de gestelde kaders van algemeen fatsoen indachtig het gedachtegoed van mr Anton Doeve. Ontstaat een vacature dan wel is een bestuurslid herverkiesbaar, dan kunnen nieuwe kandidaten uitsluitend op voordracht door één of meerdere zittende bestuursleden worden voorgedragen; Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur; Nieuwe bestuursleden worden benoemd bij acclamatie door de voorzitter of na verkiezing, beide op een reguliere bestuursvergadering, bij voorkeur de Kandidaat bestuursleden moeten in persoon ter vergadering aanwezig zijn, dan wel een schriftelijke bereidverklaring aan de voorzitter hebben gestuurd; Alle bestuursleden spannen zich als geheel en als individu maximaal in om de status als ABNI (Algemeen Nut Beogende Instelling) te behouden en verklaren zich bereid af te treden indien hun aanwezigheid in het bestuur de ANBI-status in gevaar brengt of zou kunnen brengen.


De voorzitter

Heeft algemene leiding van de stichting;

Vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe; Overlegt met officiële instanties; Geeft leiding aan het bestuur; Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden; Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op; Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering; Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement; Stelt, in goed overleg met de secretaris en de penningmeester, het beleidsplan op en herziet dit jaarlijks, voorafgaand aan de jaarvergadering; Coördineert en stuurt activiteiten; Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt. Benoemt de vice-voorzitter die tevens bestuurslid dient te zijn en de webmaster die niet bestuurslid behoeft te zijn.


De vice-voorzitter

Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid met al diens bevoegdheden zoals bovenstaand vermeld; Vertegenwoordigt de stichting in taalgebieden waar de voorzitter de taal niet beheerst; Voert de jaarlijks voorafgaand aan de jaarvergadering een kascontrole uit. De vice-voorzitter wordt hierin gesteund door een van de bestuursleden, niet zijnde de penningmeester, dan wel door een lid van de Raad van Advies. Elk jaar ondersteunt ander bestuurslid de penningmeester, bij toerbeurt. Doet waar nodig voorstellen tot correctie of verbetering van de financiële administratie voor het volgende jaar. Adviseert de jaarvergadering de penningmeester al dan niet decharge te verlenen. Voert een tussentijdse kascontrole uit op het moment dat de penningmeester te kennen geeft te willen aftreden. Adviseert ook hier tot het al dan niet verlenen van decharge. Is klokkenluider: houdt intern toezicht het bestuur en de bestuursleden (inclusief voorzitter) en controleert het naleven van statuten, het huishoudelijk reglement, afspraken op bestuursvergaderingen. De vice-voorzitter controleert de CRM-database, waarin de gegevens van bestuurleden, ex-bestuursleden, de donateurs en de vertegenwoordigers van de gesubsidieerde goede doelen zijn vastgelegd. Hij of zij zorgt ervoor dat deze database actueel en betrouwbaar is, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.


De penningmeester

Voert de financiële administratie; Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging; Stelt financiële overzichten op; Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag; Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van de Wettelijke Richtlijnen. Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en investeringen; Beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging; Begroot inkomsten (inzamelingsacties) en uitgaven (projecten) en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit; Beslist zelfstandig over uitgaven tot 500 euro; Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken; Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen; Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers. De penningmeester beheert de CRM-database, waarin de gegevens van bestuurleden, ex-bestuursleden, de donateurs en de vertegenwoordigers van de gesubsidieerde goede doelen zijn vastgelegd. Hij of zij zorgt ervoor dat deze database actueel en betrouwbaar is, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.


De secretaris

Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: De datum en plaats van de vergadering; De aanwezige en afwezige bestuursleden; De verleende volmachten; De genomen besluiten. Maakt een samenvatting van de vergaderverslagen voor de website; Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op; Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden; Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit oortvloeiende correspondentie; Archiveert alle relevante documenten; Zorgt er, in goede samenwerking met de webmaster, voor dat het actuele gedeelte van het archief via de website voor alle bestuursleden te downloaden is.


De webmaster

Beheert de website; Ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is; Beheert de structuur van de website; Zorgt ervoor dat de inhoud van de website actueel en volledig is; Voert de eindredactie van teksten op de website; Beoordeelt content die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overlegt met de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet beschoft zijn; Ziet erop toe dat de website en alle andere interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl; Onderhoudt contacten met hen die teksten of andere content voor de website aanleveren; De webmaster voert de eindredactie over de (halfjaarlijkse) nieuwsbrief en ziet toe op een regelmatige, tijdige verschijning. Beantwoordt de e-mail binnenkomende e-mail. Met de secretaris worden goede afspraken gemaakt over de soorten e-mail die de webmaster zelf mag afhandelen: verzoeken om schriftelijke toezending van jaarverslagen, en andere openbare informatie. Van andere e-mails stuurt de webmaster een ontvangstbevestiging, de verdere beantwoording/afhandeling wordt overgedragen aan de secretaris.


Artikel 4. Besluiten

Het bestuur:

Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten, bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat deze ad hoc besluiten op een bestuursvergadering bekrachtigd zijn; Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering of jaarvergadering; Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen; Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt; Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist de Raad van Advies.


Artikel 5. Vergaderingen

Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, en houdt één maal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken. De jaarvergadering vindt plaats te Rome, danwel te Den Haag. Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden. Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen. Een bestuursvergadering duurt maximaal 2 uur, een jaarvergadering niet meer dan 3 uur. Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering vastgesteld.

Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten (zoals decharge van de penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda gezet dan punten die uitstel kunnen velen; De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door en publiceert deze op het interne gedeelte van de website. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen. Vergaderingen worden de vergadering afgewerkt volgens de agenda; maar op eigen initiatief of op verzoek kan de voorzitter besluiten van die volgorde afwijken en/of besluiten een of meer punten door te schuiven naar een volgende vergadering.

Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht; ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering; Iedere bestuurder kan één of meer plaatsvervangers voordragen. Een plaatsvervanger heeft geen stemrecht. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn als de bestuurder afwezig is; Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing; Iedere bestuurder kan zich in het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering.


Artikel 6. Verantwoordelijkheid

Het bestuur is verantwoordelijk en beslist.


Artikel 7. Notulen

Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten overzicht) gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. Vastgestelde notulen worden (al dan niet samengevat) op de website gepubliceerd.


Artikel 8. Communicatie

Het bestuur onderkent het belang van goede communicatie met: Donateurs; Universiteiten, Studentenverenigingen en Faculteitsverenigingen; Medisch onderzoek en de gezondheidssector in brede zin; Gesubsidieerde goede doelen; Goede doelen die voor toekomstige subsidiëring in aanmerking komen; De media.


Artikel 9. Donaties en declaraties

Grotere donaties, meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen worden geaccepteerd door de notaris van de stichting. Deze is hiertoe bij akte gemachtigd; en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel, mits dit doel in lijn is met het doel van de stichting zoals omschreven in de Statuten; Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting; Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie worden bij eerste gelegenheid aan de penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen drie werkdagen op de bankrekening van de stichting gestort; Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven, alsmede reis en verblijfskosten, inclusief maaltijd te declareren; Voor declaraties wordt het standaardformulier “Declaratie” gehanteerd, te downloaden vanaf de bestuurssectie van de website; Bestuursleden zijn niet gerechtigd tijdsinspanningen te declareren of zich op andere voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren.


Artikel 10. Royement

Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de stichting heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit besluit dient bij meerderheid van stemmen van de overige bestuursleden genomen te worden. Tegen het besluit tot Royement in beroep bij de Raad van Advies. In geval de Raad van Advies het besluit vernietigd, kunnen de overige bestuurders namens de stichting zich wenden tot de rechtbank te Den Haag. Indien de rechtbank oordeelt dat sprake is van onbehoorlijk bestuur danwel ernstig verwijtbaar handelen, wordt het bestuurslid alsnog geroyeerd.


Artikel 11. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De stichting streeft niet alleen algemeen nut beogende doelen na, maar spant zich ook in om de maatschappelijke voetafdruk tot het minimum te beperken.


Artikel 12. Slotbepalingen

In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter na advies te hebben ingewonnen bij de Raad van Advies. In geval van onduidelijkheid tussen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, zijn de Statuten leidend en normgevend.


STATUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- Bestuur:

het bestuur van de Stichting;

- Schriftelijk:

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- Statuten:

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

- Stichting:

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.


Artikel 2. Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Foundation mr Anton Doeve.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.


Artikel 3. Doel.

De Stichting heeft ten doel: De bevordering van (Internationaal) recht; Het steunen van studenten bij voorkeur in de rechtswetenschappen te Leiden in hun studie en nevenactiviteiten in de ruimste zin des woords; Het steunen van disputen en (informele) verenigingen op het gebied van symposia, lezingen, cursussen en aanverwante activiteiten op het gebied van (internationaal) rechtelijke aspecten; Het in financiële zin sponsoren van activiteiten op het gebied van juridisch academische waarden en studie; Het in leven houden van het gedachtengoed van mr Anton Doeve, geboren te Lumadjang, Nederlandsch-Indië, overleden te Rome, oud lid LSC, Chairman of the Executive Committee FFOA (FAO); Het bevorderen van de medische en orthomoleculaire wetenschap in het bijzonder onderzoek hiernaar, alsmede het steunen van studenten met diepgaande interesse naar deze wetenschap(pen), in de breedste zin des woords; Het onderhoud en betalen van leges voor de gedenksteen te Rome op de protestante begraafplaats genaamd Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


De Stichting tracht haar doel onder meer (dus niet limitatief) te bereiken door: activiteiten van studenten van de Leidsche Universiteit te steunen; het verstrekken van ‘studiebeurzen’ aan rechtenstudenten en studenten medische wetenschappen ter financiering van hun studie;   het Leids Universitair Fonds te steunen; juridische disputen en verenigingen te steunen; (juridische)verenigingen, disputen van de L.S.V. Minerva te steunen; het bereikbaar maken en houden van de stichting voor belanghebbenden door middel van nieuwe media, waaronder een website; het promoten en financieren van medisch onderzoek, in het bijzonder de orthomoleculaire wetenschap


De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.


Artikel 4. Vermogen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: subsidies en andere bijdragen; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere verkrijgingen en baten. Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.


Artikel 5. Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie en maximaal vijf leden en wordt voor de eerste en tweede maal bij deze akte benoemd.

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste en tweede Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene of meerderheid van stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.


Artikel 6. Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.

2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.


Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.


Artikel 8. Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.


Artikel 9. Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;

- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;

- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;


Artikel 10. Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een (register)accountant aan het Bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.


Artikel 11. Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.


Artikel 12. Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De leden van de Raad van Advies zullen op voordracht van het Bestuur worden gevraagd en geïnstalleerd. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.


Artikel 13. Directeur.

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.

2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.

3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.


Artikel 14. Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 15. Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/drie van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.


Artikel 16. Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.


Artikel 17. Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.