Bestuur

mevrouw Clelia March Doeve               voorzitter

mr N. Frederik Barthel                          penningmeester http://www.bellopheron.com

mr E.J.H. van de Velde                           secretaris http://www.hslaw.nl


Raad van Advies


BELEID

Missie en doelstellingen 2017-2022

De missie van de mr Anton Doeve Foundation is het bevorderen van het Internationale recht en de orthomoleculaire geneeskunde in de brede zin des woords. Deze doelstelling is de komende vijf jaren onverminderd actueel. De mr Anton Doeve Foundation wil in het werkgebied met studenten, universiteiten, disputen, bedrijfsleven en andere (internationale) organisaties samenwerken om deze doelstelling zo goed mogelijk te realiseren. De mr Anton Doeve Foundation wil als kleine speler in deze steeds internationale opererende samenleving participeren in de persoonlijke ontwikkeling van studenten, alsmede het ontwikkelen van nieuwe wegen om de sociale cohesie te bevorderen.


Beleggingsbeleid

Het financiële kader bepaalt dat de jaarlijkse begroting ten hoogste 5% van het kernvermogen mag beslaan. Het kernvermogen wordt jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd. De vastgestelde begroting voor 2017 bedraagt € 5.000.

Het kernvermogen wordt aangehouden bij bancaire instellingen en bestaat uit enerzijds liquide middelen en spaardeposito en, anderzijds uit beleggingen. De beleggingen zullen bestaan uit diverse fondsen die aangeboden worden door de banken, danwel fondsen waarin via de banken kan worden belegd.

Het beleggingsprofiel van de stichting mr Anton Doeve Foundation is neutraal, althans vergelijkbaar met de rendementen op Mix-Fondsen.

Bij dit profiel vormen obligaties en risicoarme beleggingen circa de helft (50%) van de beleggingen en bestaat een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar. Circa 50% van de portefeuille is beschikbaar voor beleggingen met een hoger risico zoals aandelen. De beleggingsdoelen van dit profiel lopen meestal uiteen. Jaarlijks wordt gedoeld op een rendement van ongeveer 6% á 7% en wordt een negatief rendement in een slecht beleggingsjaar van maximaal 12% á 15% geaccepteerd.


Financiële risico’s
Het vermogen van het fonds is belegd in financiële waarden. Deze kunnen door marktomstandigheden snel in waarde dalen. In de strategische beleggingsmix wordt een goede spreiding over beleggingscategorieën beoogd, waardoor het risico van plotselinge waardedaling verder wordt beperkt. Het fonds zal goed letten op de liquiditeit van de beleggingen.


Personele risico’s
Er zijn binnen de stichting mr Anton Doeve Foundation geen personeelslasten, dus ook geen personele risico’s.


ICT-risico’s en risico’s met betrekking tot overige activa
Buiten beleggingen die bij bancaire instellingen zijn ondergebracht, zijn er geen nadere materiële activa binnen de stichting. De ICT is ondergebracht bij een ICT-beheerder tegen marginale jaarlijkse kosten.


Reputatierisico
Door handelingen of gedragingen, al dan niet van criminele aard, van bestuursleden, directie of adviseurs kan het imago van de stichting mr Anton Doeve Foundation worden geschaad. Dit heeft echter geen invloed op de inkomstenstroom, en ook de invloed op de uitgavenstroom is marginaal. Onbedoeld kunnen evenwel donaties worden gegeven aan organisaties die daarmee verkeerde bedoelingen hebben of zich niet houden aan de afspraken die bij het verstrekken van de donatie zijn gemaakt. In die gevallen zal de stichting mr Anton Doeve Foundation niet aarzelen om hiertegen actie te ondernemen. Een risico is dat de donatie niet leidt tot de beoogde activiteiten, doordat de aanvragende organisatie daartoe niet in staat blijkt.


Evaluaties

De stichting mr Anton Doeve Foundation zal tevens de donaties en projecten evalueren.